هواشناسی
تحلیل روند سری زمانی دمای روز و شب در ایستگاه شهری کرمان طی دوره 2010-1961

صادق کریمی؛ مریم رستاخیز؛ سمیه صدیق

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.30467/nivar.2015.15685

چکیده
  تحلیل سری های زمانی در مدل سازی های ریاضی و پیش بینی وقایع آینده اهمیت زیادی دارد. لذا این پژوهش نیز به دنبال تحلیل تغییرات دمای روز هنگام و شب هنگام در ایستگاه شهری کرمان، طی ماههای مختلف دوره 2010-1961 است. به همین منظور، از آزمون من کندال و آماره Z (در سطح اطمینان 95 درصد) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد دمای روزهنگام در ماههای نوامبر، ...  بیشتر