شبیه‌سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

راهله مدیریان؛ ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، ، صفحه 7-25

چکیده
  جنوب شرق ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، قرارگرفتن در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند و تاثیرپذیری بارش های تابستانه آن از الگوی مونسون هندوستان و عوارض متفاوت سطح زمین نظیر ساحل، خشکی و کوهستان، دارای پیچیدگی های خاص برای مدلسازی ها و صدور پیش‌بینی های اقلیمی است. لذا بکارگیری مدل های عددی برای پیش‌بینی های اقلیمی مستلزم بررسی ...  بیشتر