هواشناسی کاربردی
بررسی مطالعات انجام شده درباره تأثیر الگوهای دور پیوندی بر اقلیم ایران 1378 تا 1393

مهدی غلامی رستم؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ آرش ملکیان

دوره 42، 102-103 ، مهر 1397، ، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2018.81045

چکیده
  امروزه با بدیهی شدن نقش سیگنال‌های بزرگ مقیاس اقلیمی در تغییرات جوی مناطق مختلف کره زمین، بررسی‌های گسترده‌ای برای یافتن نوع اثرگذاری این سیگنال‌ها بر پارامترهای اقلیمی در کشورهای مختلف، صورت گرفته است . نتایج این بررسی‌ها اغلب حاکی از روابط معنی دار بین این سیگنال‌ها و پارامترهای اقلیمی بوده‌اند. در داخل ایران نیز موضوع مطالعات ...  بیشتر