آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی تهران طی دوره 1984-2014

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 36-45

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.45153

چکیده
  فرایند تغییر اقلیم، به ویژه تغییر دو کمّیت مهم دما و بارندگی از مهمترین مباحث مطرح در علوم محیطی است. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه هواشناسی همدید (سینوپتیک) تهران (مهرآباد) و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت نرمال می‌باشد. بدین منظور، پس از گردآوری داده‌های ماهانه بارش و دما و بررسی کیفیت و همگنی آنها، با استفاده ...  بیشتر