گرد و غبار
تحلیل پارامترهای کیفی شیمیایی رودخانه کارون و تاثیرگرد وخاک خوزستان بر آن

سعید عظیمی؛ مهدی اژدری مقدم؛ سیدآرمان هاشمی منفرد

دوره 41، 96-97 ، فروردین 1396، ، صفحه 28-35

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2017.45119

چکیده
  رودخانه کارون اهمیت قابل توجهی در تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و حفظ حیات صنعتی استان خوزستان دارد به ‌همین دلیل مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی در مقابل گرد و غبار و تغییرات زیست محیطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق برای اولین بار با بررسی پیوسته پدیده گرد و غبار بر روی رودخانه کارون و همچنین  بررسی تمام شاخص‌های ...  بیشتر