هواشناسی کشاورزی
تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم

نیلوفر محمودی؛ علیرضا کرباسی؛ ناصر شاهنوشی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، ، صفحه 63-72

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2015.14556

چکیده
  در زراعت دیم گندم، بارش یکی از ارکان اساسی بوده و به عنوان تنها منبع آب در دیم کاری محسوب می‌شود. بنابراین نوسانات بارش می‌تواند تولید محصول را به شدت متاثر ساخته و به عنوان یکی از ریسک‌های مهم تولید در نظر گرفته شود. این پژوهش به تحلیل و اندازه‌گیری ریسک ناشی از نوسانات بارندگی پرداخته است. بدین منظور از داده‌های هواشناسی و عملکرد ...  بیشتر