نویسنده = ایمان بابائیان
محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا

دوره 44، 110-111، مهر 1399، صفحه 131-145

10.30467/nivar.2020.249010.1171

محمد انصاری قوجقار؛ ایمان بابائیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ احسان پارسی


پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

دوره 43، 104-105، فروردین 1398، صفحه 30-44

10.30467/nivar.2018.135502.1094

فاطمه عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


شبیه‌سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

دوره 32، 66-67، مهر 1386، صفحه 7-25

راهله مدیریان؛ ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان