توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جوّ در مختصه قائم فشاری سیگما

رضا لقائی زاده اردستانی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد جغتایی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 108-114

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.101431

چکیده
  توسعه نسخه های مختلف هسته های دینامیکی و مقایسۀ نتایج بین آنها، کمک زیادی در ارزیابی نتایج دارد. به همین دلیل اکثر مدل های گردش کلی جو در ساختارهای قائم و شبکه بندی های متفاوت گسترش می یابند. در پژوهش حاضر نتایج مدل گردش کلی جوّ ساخته شده بر مبنای الگوریتم فرابرد پربندی نیمه-لاگرانژی بادررو در مختصه قائم سیگما-پی ارائه می گردد. الگوریتمی ...  بیشتر

هواشناسی
شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی

دوره 43، 104-105 ، فروردین 1398، ، صفحه 13-16

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.87087

چکیده
  ا توجه به موقعیّت مهّم اقتصادی و سیاسی تهران، هدف اصلی این پژوهش سعی در بهبود شبیه‌سازی بارش‌های متوسط و سنگین همراه با بی‌هنجاری سرد دمایی در این منطقه است. با استفاده از روش‌های آماری 133 مورد بارش فرین سرد در ماه‌های اکتبر تا مه سال‌های 1951 تا 2013 استخراج و بررسی شده است. از آنجا که شبیه‌سازی همة این موارد با پیکربندی‌های فیزیکی ...  بیشتر