شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

بهزاد لایقی؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی

دوره 43، 106-107 ، مهر 1398، ، صفحه 50-53

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2019.91474

چکیده
  در این مقاله مشخصه های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریای عمان با استفاده از روش جفت شدن [1] مدل های عددی هواشناسی [2]WRF و مدل اقیانوس شناسی ROMS[3] شبیه سازی شده است. ابتدا مدل WRF بر روی دریای عمان اجرا و نتایج آن مورد بررسی و راستی آزمایی[4] قرار گرفته و سپس مدل عددی ROMS بر روی این دریا با توجه به واداشت های هواشناسی پیش یابی شده اجرا و مورد ...  بیشتر

مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ محمد مرادی

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 7-31

چکیده
  یکی از پدیده های میان مقیاس جوی ویژه مناطق ساحلی، نسیم دریا- خشکی است که به سبب اختلاف در ظرفیت گرمای ویژه خاک و آب پدید می آید. در این مطالعه با استفاده از داده های سودار ایستگاه بوشهر واقع در شمال خلیج فارس در برخی روزهای ماه های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2002 و بکارگیری برخی مدلهای تحلیلی، ویژگی های نسیم دریا-خشکی بوشهر مورد ...  بیشتر