نویسنده = عباسعلی علی اکبر بیدختی
نوسانات دما و انرژی گرمایی در محل ساختارهای پخش دوگانه در تنگه هرمز

دوره 46، 118-119، مهر 1401، صفحه 113-129

10.30467/nivar.2023.389044.1239

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده


مطالعه ای مشاهداتی روی نسیم دریا در منطقه بوشهر

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 7-31

عباسعلی علی اکبر بیدختی؛ محمد مرادی