ارزیابی نیمرخ قائم دمای جو شهر شیراز با استفاده از داده های رادیوسوند: پیوند دما و بارش

الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ مسعود حقیقت؛ علی اکبر کامگار حقیقی

دوره 39، 90-91 ، مهر 1394، ، صفحه 63-76

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2015.32595

چکیده
  ارزیابی ساختار دمایی نمایه جو کره زمین از ابزار های کلیدی برای درک فرایندهای دینامیکی، تابشی و شیمیایی جو زمین و نیز شناخت لایه های مرزی درون آن و بررسی تغییر اقلیم می باشد. در راستای شناخت ویژگی های نیم رخ دمایی جو زمین در بخش های جنوبی ایران، داده های گردآوری شده رادیو 2992 در مقیاس - سوند ایستگاه شیراز واکاوی گردید. داده ها از سطح زمین ...  بیشتر