مطالعه توفان‌های گرد و غبار بجنورد با خروجی‌های سودار

علی الهی گل؛ مهری هاشمی دوین

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، ، صفحه 31-42

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2015.13446

چکیده
  امروزه ریزگردها به عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور و تاثیرگذار در زندگی بشر می‌باشند و بررسی و شناخت آن بسیار حائز اهمیت است. همچنین نقش شرایط آب و هوایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان غیر قابل چشم پوشی است. اگرچه گرد و غبار در خراسان شمالی یک پدیده دائمی نیست اما همین مساله باعث می‌شود که وقوع آن بیشتر جلب توجه نماید و نیاز ...  بیشتر