مدل‌سازی آماری روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی

سادات هاشمی نسب؛ فریبا صادقی عطاآبادی

دوره 39، 88-89 ، فروردین 1394، ، صفحه 15-22

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2015.13444

چکیده
  امروزه موضوع تغییرات اقلیم، آگاهی از دلایل بروز این تغییرات، پیش‌بینی و شناسایی تأثیرات این تغییر‌پذیری بر روی سایر عناصر و پدیده‌های کره زمین بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و مدل‌سازی روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی ایران، دمای 28 ایستگاه در طی دوره آماری 2008- 1958مورد استفاده و سپس توزیع بهنجاری سری دمای سالانه ...  بیشتر