تحلیل و مدل‌سازی آماری میانگین دمای سالانه ایستگاه گرگان (2005-1956)

فاطمه ستوده

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 73-83

چکیده
   روش‌های آماری ابزاری مفید جهت شناخت رفتار متغیرهای اقلیمی هستند. در این مطالعه برای شناسایی رفتار میانگین سالانه دمای گرگان طی دوره آماری 1956 تا 2005 از تکنیک‌های آماری شناخت روند،‌ نوسان و افت و خیز استفاده شده است. آزمون Run test با خطای 05/0 نشان داد که داده‌های میانگین دمای سالانه تصادفی هستند. نتایج آزمون‌های تعیین روند همبستگی ...  بیشتر