نویسنده = فاطمه رحیم زاده
برآورد و برون یابی میانگین چگالی توان باد در راستای قائم (مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک شرق اصفهان)

دوره 33، 68-69، فروردین 1387، صفحه 54-71

مژده پدرام؛ فاطمه رحیم زاده؛ عبدالله صداقت کردار


بررسی تغییرات مقادیر حدی بارش در ایران

دوره 30، 58-59، مهر 1384، صفحه 7-20

فاطمه رحیم زاده


ضرورت قابل اعتماد بودن اطلاعات هواشناسی در مسائل اقلیم و تغییر اقلیم

دوره 30، 56-57، فروردین 1384، صفحه 91-105

زهره جهانگیری؛ فاطمه رحیم زاده