پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل

تقی طاوسی؛ قدیر دل آرا

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 47-52

چکیده
  در این مطالعه به منظور پهنه بندی اقلیمی استان اردبیل یعنی شناسایی مناطقی که از لحاظ ویژگی‌های اقلیمی دارای مشترکاتی هستند. از داده‌های تمام ایستگاه‌های همدیدی استان در مقطع آماری 30 ساله (2005-1975) استفاده شده است. پس از محاسبه ضرایب اقلیمی مربوط به هر یک از ایستگاه‌ها، با استفاده از نرم افزار آرک جی آی اس نقشه‌های پهنه‌بندی اقلیمی ...  بیشتر