تحلیل روند تغییرات بیشینه و کمینه دمای فصلی و سالانه استان فارس با استفاده از روش‌های ناپارامتری

تقی طاوسی؛ زینب رخشانی؛ فاطمه فیروزی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 29-38

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند تغییرپذیری بیشینه و کمینه دماهای فصلی و سالانه تعدادی از ایستگاه‌های استان فارس با استفاده از روش‌های آماری می‌باشد. بدین منظور دو آزمون "من- کندال" و "سنس استیمیتور" که از متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌روند برای تحلیل روند داده‌های دما در مقیاس‌های فصلی و سالانه بکار گرفته شدند. ...  بیشتر

پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل

تقی طاوسی؛ قدیر دل آرا

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 47-52

چکیده
  در این مطالعه به منظور پهنه بندی اقلیمی استان اردبیل یعنی شناسایی مناطقی که از لحاظ ویژگی‌های اقلیمی دارای مشترکاتی هستند. از داده‌های تمام ایستگاه‌های همدیدی استان در مقطع آماری 30 ساله (2005-1975) استفاده شده است. پس از محاسبه ضرایب اقلیمی مربوط به هر یک از ایستگاه‌ها، با استفاده از نرم افزار آرک جی آی اس نقشه‌های پهنه‌بندی اقلیمی ...  بیشتر