مطالعه تطبیقی قابلیت انتشار حرارتی خاک در دو حالت دماهای بالای صفر و زیرصفر تحت شرایط رطوبتی مختلف*

علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 17-22

چکیده
  قابلیت انتشار حرارتی خاک (α) یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حرارتی آن است که در علوم کشاورزی، مهندسی و خرد اقلیم شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. حالت آب در خاک به لحاظ وقوع یخبندان یا عدم وقوع آن، جزء اثرگذارترین عوامل روی تغییرات α در خاک به حساب می‌آید. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تغییرات α تحت شرایط متغیر رطوبت ...  بیشتر