ارتباط تیپ‌های همدید هوای خور و بیابانک با آرایش گردشی تراز میانی جو

تقی طاووسی؛ حمید نظری پور؛ محمدرضا پودینه

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 5-16

چکیده
  در این پژوهش، داده‌های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خور و بیابانک در دوره آماری 2004- 1985 میلادی بررسی شده اند. از آنجائی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز به ...  بیشتر