شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 55-66

چکیده
  تغییرپذیری عناصر اقلیمی از ویژگی‌های مهم اقلیم هر منطقه است. در میان عناصر اقلیمی بارش تغییرپذیرترین عنصر از نظر زمانی و مکانی بوده و این ویژگی بارش، لزوم به کارگیری روش‌های کارآمد مانند تحلیل طیفی را جهت شناسایی رفتار بارشی مناطق مختلف بیش از پیش آشکار می‌سازد. از اینرو، در این تحقیق، ویژگی‌های مکانی و زمانی بارش در سطح کشور با ...  بیشتر