اقلیم شناسی
نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

احمد عسگری؛ محمود سمیعی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 21-41

چکیده
  زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی‌های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال‌های اخیر ارایه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. الگوریتم‌های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق‌ترین روابط شناخته شده‌اند. الگوریتم ...  بیشتر