نویسنده = مجید آزادی
تحلیل حساسیت جمله اتلاف سفیدک راس موج برای کالیبراسیون مدل SWAN با واداشت باد ERA5 در دریای عمان

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 15-36

10.30467/nivar.2023.391823.1243

امیر سیه سرانی؛ مجید آزادی؛ بهزاد لایقی؛ داود بابازاده


مطالعه وضعیت اقلیمی مه در فرودگاه اردبیل در دوره آماری 2011 تا 2020

دوره 46، 116-117، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.30467/nivar.2022.294577.1197

راضیه پهلوان؛ محمد مرادی؛ سحر تاج بخش؛ مجید آزادی؛ مهدی رهنما


استفاده از سامانه همادی با چند مدل برای پیش‌بینی بارش روی ایران

دوره 43، 106-107، مهر 1398، صفحه 63-68

10.30467/nivar.2019.95833

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسن مشکاتی


ارزیابی عملکرد مدلWRFبا نُه پیکربندی فیزیکی مختلف برای پیش‌بینی بارش زمستانه جنوب‌غرب ایران

دوره 39، 90-91، مهر 1394، صفحه 15-26

10.30467/nivar.2015.14598

سوزان ساسانیان؛ مجید آزادی؛ حسن عسگری شیرازی؛ ابراهیم میرزائی


شبیه سازی گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدل WRF/Chem (مطالعه موردی: 26 تا 28 مارس 2010)

دوره 38، 85-84، فروردین 1393، صفحه 45-56

الهام مبارک حسن؛ پروین غفاریان؛ کتایون ورشوساز؛ مجید آزادی


بررسی کارایی برونداد مدل WRF برای تعیین مناسبترین زمان سم‌پاشی درخت سیب و گندم

دوره 36، 79-78، مهر 1391، صفحه 63-70

محدثه امیرطاهری افشار؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ مائده فتحی


نقش تاوایی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیریابی سامانه های سودانی

دوره 33، 68-69، فروردین 1387، صفحه 34-54

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی