ارزیابی دقت روش‌های میان‌یابی در برآورد متوسط بارش ماهانه و سالانه جهت تهیه نقشه‌های هم‌بارش در استان چهارمحال و بختیاری

محبوبه غزالی؛ فاطمه محمدی؛ سید حسن طباطبائی

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 15-24

چکیده
  در بسیاری از مطالعات و بررسی‌های منابع طبیعی و کشاورزی به ‌دلیل عدم پوشش کامل ایستگاه‌های اندازه‌‌گیری نقطه‌ای باران، برآورد بارش منطقه‌ای و یا تخمین بارش در مناطق مابین ایستگاه‌ها امری ضروری است. برای حل این مسئله روش‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن‌ها استفاده از روش‌های میان‌یابی می‌باشد که دارای دقت متفاوتی هستند. در ...  بیشتر