پهنه‌بندی شمال‌غرب ایران براساس مشخصات بارش

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 3-14

چکیده
  افزایش روز افزون مشاهدات اقلیمی، ظهور رایانه‌های پیشرفته و تغییر نگرش نسبت به پدیده‌های طبیعی موجب گردید که روش‌های طبقه‌بندی  چند متغیره مورد اقبال و استقبال اقلیم شناسان قرار گیرد. کاربرد طبقه‌بندی در شناسایی نواحی همگن اقلیمی، اهمیت این موضوع را تبیین می‌کند. به منظور پهنه‌بندی بارش شمال‌غرب کشور، با استفاده از روش تحلیل ...  بیشتر