ارزیابی نرخ انتقال رسوب در بندر شهید باهنر

کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ زهره خیری

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 41-46

چکیده
  انتقال رسوب یکی از مهمترین پارامترها در مسائل مهندسی سواحل می‌باشد. تعیین نرخ انتقال رسوب در مورفولوژی سواحل و احداث تاسیسات بندری ، ساخت حوضچه ها و اسکله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله در بنادر تاثیر بسیاری در پیش بینی عمر طرح ، میزان ایمنی آن در مقابل رسوب‌گذاری و تعیینتناوب لایروبی دارد . در این تحقیق، نرخ انتقال رسوب ...  بیشتر