تحلیل ناهنجاریهای بارش شمال غرب ایران طی دهههای اخیر

حسین عساکره؛ رباب رزمی

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 27-40

چکیده
  به دنبال پدیده گرم شدن جو زمین و وقوع نوسانات و تغییرات در عناصر اقلیمی، تغییرپذیری بارش نیز در ابعاد متنوع زمانی- مکانی رخ داده است. نوسانات بارش به عنوان یکی از نتایج احتمالی تغییرات درون دهه‌ای اقلیم می‌تواند تاثیرات ژرف و شگرفی بر عرصه‌های محیطی و انسانی داشته باشد. در تحقیق حاضر، گونه‌ای از نوسانات بارش در پهنۀ شمال غرب ایران ...  بیشتر