تحلیل ناهنجاریهای بارش شمال غرب ایران طی دهههای اخیر

حسین عساکره؛ رباب رزمی

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 27-40

چکیده
  به دنبال پدیده گرم شدن جو زمین و وقوع نوسانات و تغییرات در عناصر اقلیمی، تغییرپذیری بارش نیز در ابعاد متنوع زمانی- مکانی رخ داده است. نوسانات بارش به عنوان یکی از نتایج احتمالی تغییرات درون دهه‌ای اقلیم می‌تواند تاثیرات ژرف و شگرفی بر عرصه‌های محیطی و انسانی داشته باشد. در تحقیق حاضر، گونه‌ای از نوسانات بارش در پهنۀ شمال غرب ایران ...  بیشتر

پهنه‌بندی شمال‌غرب ایران براساس مشخصات بارش

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی

دوره 35، 73-72 ، فروردین 1390، ، صفحه 3-14

چکیده
  افزایش روز افزون مشاهدات اقلیمی، ظهور رایانه‌های پیشرفته و تغییر نگرش نسبت به پدیده‌های طبیعی موجب گردید که روش‌های طبقه‌بندی  چند متغیره مورد اقبال و استقبال اقلیم شناسان قرار گیرد. کاربرد طبقه‌بندی در شناسایی نواحی همگن اقلیمی، اهمیت این موضوع را تبیین می‌کند. به منظور پهنه‌بندی بارش شمال‌غرب کشور، با استفاده از روش تحلیل ...  بیشتر

تحلیلی بر تغییر رژیم بارش در استان زنجان

حسین عساکره

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 63-76

چکیده
  یکی از نتایج تغییر اقلیم، تغییر مشخصات بارش است. یکی از مشخصات بارندگی که از تغییر اقلیم متاثر می‌گردد، رژیم بارش است. مفهوم رژیم بارش بر توزیع فصلی- ماهانه بارندگی دلالت داشته، مکان مقایسه بارش فصول- ماه‌ها را مهیا می‌سازد. رژیم بارش حاصلِ برهم کنش عوامل فیزیکی، مکانی و زمانی است و به وسیله شاخص‌های مختلفی قابل بررسی می‌باشد. مطالعه ...  بیشتر

تحلیل روند بارش سالانه استان اصفهان

حسین عساکره

دوره 30، 56-57 ، فروردین 1384، ، صفحه 76-90

چکیده
  به منظور شناخت نظام تغییرات زمانی بارش استان اصفهان، سری های زمانی بارش سی ساله (2000 - 1969) استان براساس روش کریجینگ عام محاسبه گردید. بارش سالانه استان اصفهان طی سه دهه گذشته حاوی روند سهمی (درجه 2) بوده است. برپایه روش میانگین انتگرال ها و با حل معادلات نرمال رگرسیون برای یاخته‌های ایجاد شده (50´100 یاخته) در استان، متوسط تغییر بارش سالانه ...  بیشتر