معرفی مدل طیفی فشارگرای21 T- برای پیش بینی میدان ژئوپتانسیل

محمدتقی زمانیان؛ پروین غفاریان

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 11-16

چکیده
  تأثیر پیش بینی صحیح وضع هوا در تمام جنبه‌های زندگی عادی و روزمره و نیز در امور تخصصی بر همگان روشن است. امروزه با بهره‌گیری بهینه از مدل‌های مختلف و شناخت از میزان صحت و دقت آن‌ها، گام‌هایی موثر در جهت تحقق این مهم برداشته شده است. یکی از این مدل‌ها، مدل‌های جهانی می‌باشد که استفاده عملیاتی از آن هنوز در کشور ما انجام نشده است. در ...  بیشتر