ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، ، صفحه 51-62

چکیده
  از آنجا که تغییرات فصلی سطح پوشش برف در مناطق کوهستانی به عنوان یک عامل مهم اقتصادی بیان می‌شود؛ در پژوهش حاضر روند ارتفاع برف و سری‌های دمایی (متوسط دما، دمای کمینه و کمینه مطلق دما) ایستگاه کوهرنگ در مقیاس سالانه و فصلی طی دوره آماری 1390-1369 بررسی شد. ابتدا سنجش بهنجاری سری‌های دما و ارتفاع برف سالانه و فصلی با استفاده از آزمون رایان– ...  بیشتر

بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 37-48

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه تغییرات عناصر اقلیمی‌در استان مرکزی طی مقطع زمانی 2005-1966 (40 سال) در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه می‌باشد. در این راستا آمار میانگین دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر و بارش این استان شامل ایستگاه‌های اراک، شمس آباد، تفرش و ساوه مورد پردازش قرار گرفته است. پس از بازسازی داده‌های مفقود به روش میان یابی توسط نرم افزار ...  بیشتر