بررسی شاخص‌های خشکسالی در استان کردستان و مقایسه با عملکرد گندم دیم

زرین طحان؛ سعید معیا

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 15-28

چکیده
  خشکسالی‌ نشانه روشنی از ناهنجاری‌ و نوسانات در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما می‌باشد که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدت‌های مختلف هر چند سال یکبار در بر می‌گیرد. از نظر اقلیم شناسی تمامی مناطق اقلیمی دنیا در معرض خطر وقوع خشکسالی می‌باشند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشور ایران، خشکسالی ...  بیشتر