بررسی کارایی برونداد مدل WRF برای تعیین مناسبترین زمان سم‌پاشی درخت سیب و گندم

محدثه امیرطاهری افشار؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ مائده فتحی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 63-70

چکیده
  پیش‌بینی زمان مناسب سم‌پاشی یکی از مهم ترین عملیات زراعی است که منجر به کاهش تعداد دفعات سم پاشی، مقدار سم مصرفی، آلودگی زیست محیطی و افزایش اقتصاد کشاورزی می‌شود. از مهمترین عوامل جوی موثر در تعیین این زمان، مقدار پارامتر‌های دما، باد و بارش می‌باشند. در این مقاله برای پیش‌بینی مقدار این پارامتر‌ها از مدلWRF در یک دوره‌ شش ماهه ...  بیشتر