تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی در شهرستان بجنورد

فریدون رادمنش؛ لیلا گودرزی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 57-62

چکیده
  خشکسالی که بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می‌باشد از دیدگاه‌های مختلفی قابل بررسی است. در این مطالعه شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی هواشناسی در سطح شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نمایه دهک‌ها، وضعیت بارندگی‌های سالانه به لحاظ ترسالی و خشکسالی مشخص گردید. سپس با استفاده از زنجیره مارکف اقدام به ساخت ماتریس ...  بیشتر