بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

رحمانعلی حق شناس گتابی؛ منصور عزیز‌خانی؛ سید ‌باقر سلطانی؛ ، نوربخش داداشی تنکابنی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 35-44

چکیده
    دمای هوا یکی از عناصر اقلیمی است که می‌توان به کمک آن تغییر اقلیم یک منطقه را آشکار کرد. مطالعات تغییرات دما چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس منطقه‌ای تقریباً همگی افزایش دما در سده گذشته را تأیید می‌کنند، اما مقدار این افزایش در مقیاس منطقه‌ای از روندهای متفاوتی برخوردار است. در این مقاله دمای کمینه مطلق سالانه و میانگین سالانه ...  بیشتر