برآورد انرژی باد و کاربرد آن در مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه

علی بافکار؛ آرش آذری‌؛ مریم احمدی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب مکان بهینه، جهت احداث نیروگاه بادی دراستان کرمانشاه می‌باشد. بدین منظور ابتدا داده‌های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، در ایستگاه‌های همدید استان کرمانشاه طی دوره آماری 11 تا 25 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. احتمال تجربی داده‌ها با استفاده از تابع توزیع پیوسته ویبول محاسبه ...  بیشتر

تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله

دوره 36، 77-76 ، فروردین 1391، ، صفحه 49-58

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی منابع آب در بخش کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق با روش‌های مختلفی از جمله روش پنمن-مانتیث فائو و تبخیر از طشتک، برآورد می‌گردد. در روش طشتک تبخیر مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با ضرب کردن ضریب طشت در مقدار تبخیر از طشتک برآورد می‌گردد. نیاز به پارامترهای متعدد هواشناسی (از قبیل رطوبت ...  بیشتر

تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 57-66

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای اساسی در برنامه‌ریزی منابع آب در بخش کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق با روش‌های مختلفی از جمله روش پنمن-مانتیث فائو و تبخیر از طشتک، برآورد می‌گردد. در روش طشتک تبخیر، مقدار تبخیر و تعرق مرجع (ETo) با ضرب کردن ضریب طشت در مقدار تبخیر از طشتک برآورد می‌گردد. نیاز به پارامترهای متعدد هواشناسی (از قبیل رطوبت ...  بیشتر