برآورد انرژی باد و کاربرد آن در مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه

علی بافکار؛ آرش آذری‌؛ مریم احمدی

دوره 36، 79-78 ، مهر 1391، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب مکان بهینه، جهت احداث نیروگاه بادی دراستان کرمانشاه می‌باشد. بدین منظور ابتدا داده‌های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، در ایستگاه‌های همدید استان کرمانشاه طی دوره آماری 11 تا 25 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. احتمال تجربی داده‌ها با استفاده از تابع توزیع پیوسته ویبول محاسبه ...  بیشتر