بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 65-82

چکیده
  گرد وغباراثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و همچنین تغییر اقلیم دارند. شناخت ماهیت، منشاء و اثرات ریز گردها در تعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد. عوامل ایجاد کننده توفانهای گرد و خاک، تقسیم بندی آن، پارامترهای تشدید کننده و منشاء ایجاد توفانهای گرد و خاک در مقیاس جهانی، خاورمیانه و ایران، اثرات توفانهای گرد و غباری بر محیط زیست، ...  بیشتر