الگوی برآورد رطوبت متوسط روزانه در اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ایران

محبوبة فرزندی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ بیژن قهرمان

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 55-64

چکیده
  الگوی برآورد رطوبت نسبی روزانه به کمک داده های رطوبت ساعت‌های استاندارد و پارامترهای بارش روزانه، دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی موضوع بحث این مقاله است. ابتدا خوشه بندی 149 ایستگاه‌ همدید ایران با شش عامل هوا و اقلیم شناسی در دسترس (دما، بارش، تبخیر، رطوبت نسبی، دامنه تغییرات دمای سالانه، ارتفاع ...  بیشتر