تحلیل روابط عوامل مکانی و روزهای برفی در ایران

ساره فرامرزی فرد؛ محسن قاسمی

دوره 37، 81-80 ، فروردین 1392، ، صفحه 3-14

چکیده
  در بسیاری از کشورهای جهان برای طبقه‌بندی‌های اقلیمی از روش‌های متعدد و مختلفی استفاده می‌شود اما در ایران تعداد معیارهای مورد استفاده‌اندک است و در نتیجه می‌توان گفت در بحث بارندگی کشور به بارش‌های جامد از جمله بارش برف توجه کمتری شده است. در تحقیق حاضر فراوانی روزهای دارای پدیده برف برای 50 ایستگاه سینوپتیک در ایران طی سال‌های ...  بیشتر