بررسی احتمال رخداد مه در گستره های دمایی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه های همدیدی استان کردستان)

مژده پدرام؛ فاطمه صحراییان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 73-80

چکیده
        در این مطالعه با یافتن ارتباطی منطقی بین فراوانی رخداد مه و متغیر دما در یک محل، احتمال رخداد مه در شرایط دمایی نقطه مورد نظر برآورد شده است. برای این منظور از داده‌های 7 ایستگاه همدیدی استان کردستان در دوره آماری موجود هر ایستگاه به طور موردی استفاده شده است. ابتدا فراوانی نسبی و تجمعی رخداد مه درگستره‌های دمایی مختلف ...  بیشتر

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

فاطمه رحیم زاده؛ مژده پدرام

دوره 34، 71-70 ، مهر 1389، ، صفحه 53-62

چکیده
  به منظور ارزیابی تغییرات انرژی باد در استان اصفهان، تغییرپذیری سرعت باد در دو ایستگاه همدیدی اصفهان و کاشان که بیش از 40 سال آمار دارند، مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌های دیدبانی ساعتی سمت و سرعت باد در ایستگاه اصفهان برای دوره 2005-1961 و در ایستگاه کاشان برای دوره 2005-1966 تحلیل شده‌اند. روند خطی میانگین سالانه سرعت باد در دوره آماری ...  بیشتر

پیش بینی کوتاه مدت
کاربست روش پیش یابی کامل در پیش بینی دمای کمینه و بیشینه

مژده پدرام؛ پروین عربلی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 59-72

چکیده
  پس‌پردازش برون‌داد خام مدل‌های مورد استفاده در پیش‌بینی عددی وضع هوا از گام‌های اصلی و ضروری این نوع فرآیند پیش‌بینی است. در مراکز هواشناسی پیشرفته جهان برای پس‌پردازش برون‌داد مدل‌های عددی، روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شوند که غالباً بر پایه تحلیل‌ها و محاسبات آماری استوارند. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله ابتدا روش‌های ...  بیشتر