تحلیل زمانی- مکانی شدت خشکسالی در دوره‌های آتی تحت ﺗﺄثیر تغییر اقلیم با استفاده از مدل (CGCM3) در استان اصفهان

سحر زیرک زاده؛ جواد بذرافشان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 59-72

چکیده
  طبق مطالعات مرکز پیش‌بینی و تحقیقات اقلیم هدلی در قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی، خشکسالی‌های فراگیر و شدید، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین را تهدید خواهد نمود. از آنجا که خشکسالی، بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، لذا پایش و ارزیابی این بلیه در آینده به منظور برنامه‌ریزی صحیح، امری ضروری است. در این تحقیق، شدت خشکسالی ...  بیشتر