بررسی تغییرپذیری تعداد روزهای برفی وعمق برف در ایران، طی دوره آماری 2010-1981

حمید رضا طاهری؛ فروزان ارکیان

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 47-58

چکیده
  در این مطالعه تغییرپذیری تعداد روزهای برفی با عمق برف ≥cm  1 (بزرگتر و مساوی یک سانتی متر) در کشور، در دو دوره آماری سی ساله (1981-2010) و 15 ساله (1996-2010) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد مطالعه شامل تعداد روزهای برفی، عمق برف، دمای میانگین، دمای بیشینه و دمای کمینه می‌باشد که از بانک اطلاعات سازمان هواشناسی کشور برای ماه‌های دسامبر، ...  بیشتر