مطالعه موردی تحلیل عینی از طریق طرحوارة بارنز

لیلا امینی؛ ابراهیم میرزائی؛ غلامرضا خاکیان دهکردی

دوره 37، 83-82 ، مهر 1392، ، صفحه 3-12

چکیده
  جهت صدور پیش‌بینی، در مراحل آغازگری و شرایط اولیه، با استفاده از مدل‌های عددی درمناطق مختلف، به کلیه فراسنج‌های هواشناسی در فواصل مشخص برروی یک شبکه منظم، نیاز می‌باشد. انتقال داده‌های نامنظم دیدبانی شده به یک شبکه منظم، نیازمند استفاده از تحلیل عینی می‌باشد. طرحوارة تحلیل عینی بایستی درونیابی هموار را انجام داده، باعث افزایش ...  بیشتر