تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی همدیدی

فرشته کمیجانی؛ علی نصرالهی؛ نرگس نظری؛ شهرزاد ناهید

دوره 38، 85-84 ، فروردین 1393، ، صفحه 27-44

چکیده
  در این تحقیق داده‌های همدیدی باد اندازه‌گیری شده در 13 ایستگاه هواشناسی واقع در بخش شمالی خلیج فارس از بدو تأسیس تا سال 2007 با هدف بررسی الگوی تغییرات باد خلیج فارس، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور گلبادهای سالیانه و ماهیانه و نمودارهای فراوانی سرعت باد، ترسیم شده است. سپس با تحلیل این اطلاعات و بازبینی و بروزرسانی تحقیقات گذشته، ...  بیشتر