تعیین طول دوره رویش بالقوه در برخی از نواحی شمال غرب کشور

کیوان نوحی

دوره 38، 85-84 ، فروردین 1393، ، صفحه 17-26

چکیده
  تاریخ‌های آغاز و خاتمه یخبندان بر مبنای دمای کمینه دیدبانی شده در پناهگاه هواشناسی (دماهای کمینه کمتر یا مساوی صفر درجه) برای 20 ایستگاه همدیدی (سینوپتیک) در برخی از نواحی استان‌های زنجان، قزوین، تهران، قم، آذربایجان غربی و شرقی در دوره مشترک 13 ساله تعیین و یخبندان های فرارفتی با بررسی مقادیر فراسنج‌های جوی در ساعات دیدبانی و در برخی ...  بیشتر

هواشناسی کشاورزی
تحلیل بارندگی کرج به منظور تعیین تاریخ کاشت گندم دیم

کیوان نوحی

دوره 30، 58-59 ، مهر 1384، ، صفحه 95-103

چکیده
  دسترسی به گزارشات روزانه بارندگی، امکان تحلیل‌های بسیاری را فراهم می‌آورد که صرفاً با استفاده از جمع‌های ده روزه و یا ماهانه قابل حصول نمی باشد. شروع بارندگی رویدادی است که برای آن در هر سال یک مقدار دیدبانی شده وجود دارد. در این بررسی تاریخ‌های شروع و خاتمه و طول دوره بارندگی با استفاده از داده‌های روزانه بارندگی ایستگاه تحقیقاتی ...  بیشتر