بررسی میزان تاب آوری پهنه آبی تالاب های هامون با استفاده از تصاویر سنجنده GEE در MODIS

محمد فرتوت عنایت؛ کورش محمدپور؛ علی اصغر عبداللهی؛ بیتا جدی

دوره 46، 118-119 ، مهر 1401، ، صفحه 123-136

https://doi.org/10.30467/nivar.2023.383507.1236

چکیده
  تالاب بین‌المللی هامون به عنوان دوازدهمین ذخیره‌گاه زیست کره مسکون ایران نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی جنوب‌ شرق ایران دارد.در پژوهش حاضر با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و شاخص NDWI1 سنجنده مادیس و راستی آزمایی آن با تصاویرماهوارههای لندست و سنتینل۲ وضعیت نوسانات آبی تالاب‌های سه گانه ...  بیشتر