دوره و شماره: دوره 42، 102-103، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-100 
2. الگوهای تغییرپذیری زمانی و مکانی خطر عامل فرسایندگی باران در شمال شرق ایران

صفحه 9-18

رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی؛ خدیجه حاجی؛ محمد حسین قویمی پناه


5. بررسی خطر گرمایش جهانی در قاره آسیا در بازه زمانی 1949 تا 2014

صفحه 41-48

مسعود مسعودی؛ یاسین همتی؛ زهرا بهرامی؛ سیده رضیه هندی زاده


مقاله ترویجی

8. بررسی مطالعات انجام شده درباره تأثیر الگوهای دور پیوندی بر اقلیم ایران 1378 تا 1393

صفحه 73-88

مهدی غلامی رستم؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ آرش ملکیان