دوره و شماره: دوره 41، 96-97 - شماره پیاپی 96، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-101 

یادداشت تحقیقاتی

8. بررسی شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی روزهای بحرانی سال 1395

صفحه 68-75

لیلا امینی؛ مجید بیجندی؛ اعظم باقری؛ پریسا ابونصر شیراز