دوره و شماره: دوره 39، 88-89 - شماره پیاپی 88، بهار و تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. الگوهای جوی بزرگ مقیاس و همدیدی برف‌های سنگین استان گیلان

صفحه 3-14

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ الهه اولاد


2. مدل‌سازی آماری روند کمینه دمای حوضه فلات مرکزی

صفحه 15-22

سادات هاشمی نسب؛ فریبا صادقی عطاآبادی


7. تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم

صفحه 63-72

نیلوفر محمودی؛ علیرضا کرباسی؛ ناصر شاهنوشی