دوره و شماره: دوره 37، 83-82 - شماره پیاپی 83، پاییز و زمستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه موردی تحلیل عینی از طریق طرحوارة بارنز

صفحه 3-12

لیلا امینی؛ ابراهیم میرزائی؛ غلامرضا خاکیان دهکردی