دوره و شماره: دوره 33، 68-69 - شماره پیاپی 68، بهار و تابستان 1387 
1. بررسی رابطه عوامل آب و هوایی و مراحل فنولوژیک گندم در استان گلستان

صفحه 7-20

محمد اسماعیل اسدی؛ پریسا شاهین رخسار احمدی؛ معصومه صالحی؛ مهدی کلاته عربی؛ مریم نیکزادفر


2. بهره گیری از رواناب شهری در تامین تقاضای محلی آب

صفحه 22-33

حسن بیادی؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ محمدجواد احمدیان طبسی


3. نقش تاوایی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیریابی سامانه های سودانی

صفحه 34-54

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی